V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                        

O Městské policii Břeclav

Městská policie Břeclav byla zřízena v rámci samostatné působnosti Města Břeclav v roce 1992.

MP je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.

Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona městská policie:

 • a) přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku
 • b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • d) se podílí v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
 • f) se podílí na prevenci kriminality v obci
 • g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
 • h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
 • i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii

 

Celé znění zákona o obecní policii: Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

 • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
 • Městský úřad Břeclav
  nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
 • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
 • Web města
 • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.