V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                        

Sběratel a lovec

BŘECLAV (10.12.2020) – Mlsat bez placení se v sobotu večer zachtělo muži, který byl přistižen v jednom z OD při krádeži většího množství čokolád. Přestože se mu podařilo ještě před příjezdem hlídky z prodejny uniknout, operátor MKDS zloděje záhy dohledal. Strážníci jej zastavili zrovna ve chvíli, kdy se vracel s plnou náručí (i pusou) z dalšího nezaplaceného odběru čokovzorků z nedaleké benzinky. Prostě si celou akci zopakoval o kus dál. Vzhledem k tomu, že čokožrout už má s krádežemi jisté zkušenosti, případ byl předán PČR.Dalšího výtečníka si operátor všiml ve středu po půlnoci před OD Breclove. Díky místní i osobní znalosti dobře věděl, že dotyčný již dříve „dělal do kol“, a proto mu věnoval náležitou pozornost. Repetent nepřekvapil. Když počal něco kutit u stojanu s jízdním kolem, operátor zalarmoval strážníky. Po kole zůstal jen přestřihnutý zámek, avšak kameraman z pachatele nespustil oko a hlídka tak věděla, kde si má na něj počkat a rovnou ho i s lupem předat republikovým policistům.

L. Rigó

lovec

Kdy může strážník použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla?

Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (TPZOV), lidově označovaný jako "botička", lze podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, oprávněn strážník použít v následujících případech

Strážník je oprávněn použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla:

 • které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla,
 • které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích,
 • které stojí na chodníku, kde to není povoleno, nebo
 • je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a jeho řidič není na místě přítomen.

Z výše uvedených důvodů nelze použít technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla na vozidlo:

 • které tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích nebo
 • které je viditelně označeno jako vozidlo ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, požární ochrany, vozidlo určené k poskytování zdravotnických služeb, vozidlo invalidy nebo jako vozidlo osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla lze použít, jen je-li zajištěna možnost jeho odstranění bez zbytečného odkladu. Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla se odstraní bez zbytečných průtahů po projednání přestupku v blokovém řízení, po zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na místě ponechala nebo po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti takové osoby. Nepožádá-li nikdo o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla do 30 dní od jeho přiložení, je vlastník komunikace oprávněn po dohodě s obecní policií vozidlo na náklady jeho provozovatele odstranit. Povinnosti úhrady nákladů na odstranění vozidla se jeho provozovatel zprostí, pokud prokáže závažné důvody, které mu znemožnily, aby před odstraněním vozidla požádal o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla.

Co se rozumí pojmem noční klid?

Problematika nadměrného hluku je ze zákona taxativně stanovena doba pro noční klid, tj. v čase od 22.00 hod do 6.00 hod.

Jakékoliv rušení v tomto uvedeném čase je přestupkem, který mohou řešit strážníci MP dle Zákona o obecní policii či Zákona o přestupcích.

Ten, kdo se dopouští rušení nočního klidu, může být strážníky řešen v blokovém řízení, neboť se jedná o přestupek dle přestupkového zákona. V rámci něj je přestupci možno uložit příkazem namístě pokutu až do výše 10.000,- Kč. Pokud však například přestupce odmítne spáchaný přestupek uznat, mohou strážníci celou věc předat k projednání správnímu orgánu (tj. přestupkové komisi příslušné radnice města či obce nebo úřadu městské části).

V případě, že jste však vystaveni hluku – rušení nočního klidu – soustavně, např. ze  stavby a podobně, těžko v dané situaci pomůže pouze využití výše zmíněného ustanovení přestupkového zákona. Pomoci však může shora uvedený Zákon o ochraně veřejného zdraví, který stanovuje, že v rámci staveb určených pro bydlení a občanské vybavení platí nejvyšší přípustná hladina hluku 40 decibelů, přičemž tato nejvyšší přípustná hladina se dále upravuje o předem stanovené faktory (např. zdali jsou v okolí jiné zdroje hluku).

Výše zmiňované limity hluku jsou však využitelné pouze v případě, že za hluk odpovídá podnikatel, jelikož se nedají použít na případy, kdy hlukem soustavně obtěžuje soused souseda a nepůjde o výjimečný případ, který lze snad přejít s nadhledem nebo vyřešit za pomoci přestupkového zákona. Na tuto situaci ale pamatuje ustanovení § 1013 občanského zákoníku upravující tzv. sousedské vztahy, kde se stanovuje, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřeného poměru obtěžoval jiné vlastníky hlukem. V případě takového soustavného obtěžování hlukem je tedy možné podat žalobu na souseda s tím, že v případě úspěchu dané žaloby soud ve svém rozhodnutí zakáže sousedovi – vlastníku bytu – obtěžovat jiné sousedy – vlastníky bytu – hlukem. Toto rozhodnutí je potom vynutitelné.

Zdroj: internetové stránky Městské policie Brno/dk 

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

 • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
 • Městský úřad Břeclav
  nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
 • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
 • Web města
 • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.