V případě nouze použijte BEZPLATNOU tísňovou telefonní linku MP 156

                                                                                                                                                        

Kdy může strážník použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla?

Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (TPZOV), lidově označovaný jako "botička", lze podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, oprávněn strážník použít v následujících případech

Strážník je oprávněn použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla:

 • které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla,
 • které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích,
 • které stojí na chodníku, kde to není povoleno, nebo
 • je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a jeho řidič není na místě přítomen.

Z výše uvedených důvodů nelze použít technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla na vozidlo:

 • které tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích nebo
 • které je viditelně označeno jako vozidlo ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, požární ochrany, vozidlo určené k poskytování zdravotnických služeb, vozidlo invalidy nebo jako vozidlo osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla lze použít, jen je-li zajištěna možnost jeho odstranění bez zbytečného odkladu. Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla se odstraní bez zbytečných průtahů po projednání přestupku v blokovém řízení, po zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na místě ponechala nebo po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti takové osoby. Nepožádá-li nikdo o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla do 30 dní od jeho přiložení, je vlastník komunikace oprávněn po dohodě s obecní policií vozidlo na náklady jeho provozovatele odstranit. Povinnosti úhrady nákladů na odstranění vozidla se jeho provozovatel zprostí, pokud prokáže závažné důvody, které mu znemožnily, aby před odstraněním vozidla požádal o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla.

Nepřehlédněte

Městská policie

Město Břeclav

 • Provozovatel Městské policie je Město Břeclav.
 • Městský úřad Břeclav
  nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
 • IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061
 • Web města
 • Facebook města

Tísňová linka 156

Městská policie Břeclav je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii; plní i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákon.